938 86 34 83 / 676 62 24 81 estilistesvilamitjana@hotmail.com

AVÍS LEGAL.

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de l’ Informació i de Comerç Electrònic, a continuació us comunica les dades identificatives del responsable d’ aquet Website:
Nom Comercial: ESTILISTES MARIA VILAMITJANA
Titular del Website: MARIA VILAMITJANA REIG
(D’ara endavant el responsable del domini).

N.i.f/C.i.f: 77290613X
Direcció: C/ VERDAGUER, 3, 08506, CALLDETENES; BARCELONA
Teléfon: 938863483 E-mail: estilistesvilamitjana@hotmail.com

 

LEGISLACIÓ APLICABLE.

 

Llei Orgànica 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d’impuls de la Societat de la Informació. Reglament (UE) 2016/679 27 d’Abril de l’2016. (GPDR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

 

En cas que una autoritat competent declari la nul·litat de qualsevol de les disposicions d’aquest Avís Legal, les restants disposicions seguiran sent vàlides i vinculants per a ambdues parts, llevat que aquesta autoritat resolgui una altra cosa expressament.

 

Amb caràcter general les relacions entre el responsable de l’domini amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. Per a qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de el domicili de l’responsable de l’domini, propietari del Website, sempre que això no sigui contrari al que disposa l’article 29 de la LSSI.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT.

 

A efecte del que preveu la Llei de Protecció de dades de caràcter personal aquest Website disposa de l’ informació al usuari exigida per la mateixa, consulteu la nostra Política de Privacitat abans de facilitar qualsevol de les seves dades de caràcter persona, tants sigui pels formularis disponibles o bé per qualsevol altre mitjà de contacte. Política de Privacitat

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

 

Els drets de propietat intel·lectual deL contingut del Website, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de l’responsable del domini i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els seus continguts ni fins i tot citant les fonts, excepte consentiment per escrit del responsable de l’domini.

 

El responsable de l’domini no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal al Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el present Website i els serveis o productes oferts en el mateix.

 

POLÍTICA DE GALETES.

 

Aquet Website utilitza/no utilitza tecnologia «Galetes», per a més informació consulti la nostre
Politíca de Galetes.

 

CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ.

 

El Website té per objecte facilitar als usuaris informació sobre els serveis i / o productes oferts pel responsable del domini, així com poder cursar una petició d’informació dels mateixos a través dels seus formularis o bé per qualsevol altre contingut de contacte de aquest lloc web, i està dirigit exclusivament a persones físiques o jurídiques amb plena capacitat d’obligar-se.

 

El responsable del domini es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de el comerç i / o la indústria. En aquests supòsits, el responsable del domini anunciarà en aquet Website els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica per això us recomanem revisar aquest avís legal cada vegada que accedeixi al nostre Website.
El Usuari queda informat, i accepta, q’ el accés a aquet Website no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb el responsable del domini o qualsevol dels seus punts de venda i / o col·laboradors.

 

Aquestes condicions són d’aplicació per a qualsevol Usuari que accedeixi a aquest website. El Usuari es compromet a utilitzar els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el Website, els seus continguts o serveis que es prestin a través d’aquest amb fins o efectes il·lícits, sent contraris o lesius d’interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra forma, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar el Website.

 

Així mateix, el usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en aquet Website.

 

El usuari utilitzarà els serveis i materials disponibles al Website, així com els continguts exclusivament per a fins particulars, excloent-ne qualsevol modalitat d’utilització diferent a aquesta, i amb exclusió específica a qualsevol utilització amb ànim de lucre o que reporti benefici, directe o indirecte a l’usuari oa tercers.

 

El usuari haurà d’establir les mesures de seguretat de caràcter tècnic adequades per a evitar accions no desitjades en el seu sistema d’informació, arxius i equips informàtics empleats per a accedir a Internet i, especialment, al Website / o els Continguts, sent conscient que Internet no és un mitjà totalment segur.
El responsable del domini es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seus Websites.

 

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el responsable d’el domini pugui oferir a través del seu Website i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per

 

(I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic;

 

(II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans;

 

(III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’responsable de l’domini, dels seus proveïdors, col·laboradors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats ;

 

(IV) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

 

En qualsevol cas, el responsable de l’domini no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 

El Website del responsable de l’domini està traduït al català, de conformitat amb el que estableix l’article 3 de la Constitució Espanyola de 1978 i els seus estatuts d’autonomia.

 

ENLLAÇOS WEB DE TERCERS.

 

El responsable de l’domini podrà incloure al lloc web enllaços a llocs web de tercers. Aquests enllaços són inclosos directament pel responsable del domini per entendre de bona fe que, considerant que poden resultar d’interès per a vostè. El responsable de l’domini realitza tants esforços raonables siguin possibles per identificar si l’ informació cap a la qual s’efectua l’enllaç és rellevant i pertinent, però no realitza auditories o controls dels llocs web que es pogués estableix el enllaç, així com tampoc en relació amb les accions o omissions dels qui els decideixin operar, vostè tindrà en tot moment la llibertat de decidir (sense cap obligació) si desitja o no fer clic sobre qualsevol enllaç disponible al Website, o bé interactuar a través de qualsevol altre mitjà o manera que vostè prefereixi, informar-se en la seva totalitat de les condicions d’ús, Política de Privacitat i / o altres termes aplicables del/s Website de tercers són acceptables o no per a vostè, de manera que el responsable del domini no assumeix cap responsabilitat per l’ informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per «links» o enllaços des de qualsevol Website propietat del responsable del domini.
La presència de «links» o enllaços a les websites del responsable del domini té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.
Si us plau, si vostè detecta que qualsevol dels enllaços ha deixat de ser correcte, no funciona, i/o remet a un Website que de qualsevol forma incompleix amb la normativa aplicable, li agraïm ens ho comuniqui mitjançant correu electrònic a l’adreça estilistesvilamitjana@hotmail.com

 

ENLLAÇOS Al WEBSITE.

 

Qualsevol tercer que voldria introduir enllaços des de les seves pàgines web a aquest Website ha de complir amb totes les condicions exigides legalment sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei, no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums.

 

El enllaç únicament vinculés amb la home page o pàgina principal de la web i no podrà reproduir-la de cap altra manera. Quedarà en tot cas prohibit establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin al Website o permetin la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les de la pàgina web i, en cap cas, quan es puguin visualitzar conjuntament amb continguts aliens al Website de manera que:

1. Pugui produir error, confusió o engany en els usuaris sobre la veracitat de la procedència dels serveis o els seus contenidos.

2. Suposi un acte de comparació o imitació desleal.

3. Serveixi per aprofitar la reputació de la marca, prestigi o manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el responsable de l’domini, els seus serveis, socis, empleats, clients o col·laboradors.

4. De qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació aplicable i vigent en cada moment.

 

En cap cas, s’expressés en la pàgina on s’ubiqui l’enllaç q’ el responsable del domini ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’altra manera patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.
Està prohibida l’ utilització de qualsevol marca anomenada del responsable del domini dins de la pàgina del remitent, llevat dels casos permesos per la llei o expressament autoritzats pel responsable del domini i sempre amb el q’ estableix aquesta clàusula.
El responsable del domini es reserva el dret a exercir totes les accions que corresponguin en dret per qualssevol enllaços fets per tercers al Website que suposi una vulneració dels seus legítims drets o d’aquells de tercers proveïdors, col·laboradors o entitats associades d’aquest.

 

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITATS.

 

Les informacions presentades en aquest Website són de caràcter orientatiu, quedant el responsable del domini exempt de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d’exactitud, efectivitat o actualització en aquesta informació. El responsable del domini es reserva el dret a modificar el contingut del Website sense previ avís i sense cap tipus de limitació.

 

El responsable del domini no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que es indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.
Es exonera el responsable del domini de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sorgir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en l’ informació facilitada pel responsable del domini sempre que procedeixi de fonts alienes a aquest.

 

En tot cas, el responsable del domini exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure a l’ informació i / o serveis prestats o subministrats per tercers diferents d’aquest. Tota responsabilitat serà de l’tercer ja sigui proveïdor, col·laborador, entitats associades, etc. Queda prohibit l’accés, registre, navegació, utilització, allotjament i / o descàrregues de materials i /o ús dels serveis de qualsevol Website i / o continguts del responsable del domini per part de menors d’edat sense consentiment del seu pare,mare o tutor legal . En particular, el responsable del domini no garanteix que els Usuaris utilitzin el Portal i els Continguts de conformitat amb el present Avís Legal, ni que ho facin de forma diligent i prudent.

 

La present informació regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina web que es publica sota el nom del domini les quals els usuaris assumeixen i es comprometen a respectar, davant de qualsevol dubte o consulta de les mateixes, així com dels nostres serveis i / o productes pot contactar amb nosaltres en els termes que estableix aquets avís legal al correu electrònic estilistesvilamitjana@hotmail.com